Może w niej uczestniczyć każdy dyrektor i wicedyrektor szkoły. Wartością dodaną spotkania jest sesja posterowa, której celem jest dzielenie się dobrymi praktykami.

Zostań z nami dyrektorem PROGRESU!

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół na konferencję Dyrektor PROGERESU.

Może w niej uczestniczyć każdy dyrektor i wicedyrektor szkoły. Wartością dodaną spotkania jest sesja posterowa, której celem jest dzielenie się dobrymi praktykami. Chętni dyrektorzy proszeni są o przekazanie organizatorom przed Konferencją w zwięzły sposób dobrą praktykę wprowadzoną w szkole. Zostanie on wystawiony podczas konferencji. Trzy najlepsze działania zostaną nagrodzone. Celem jest promocja dobrych praktyk i działań dyrektorów, które warte są zauważenia i docenienia na forum ogólnopolskim, a nie zawsze jest to możliwe.

Dzięki udziale w Konferencji Dyrektor PROGERESU zyskasz między innymi:

  •  umiejętności w tworzeniu oceny pracy, własnych planów nadzoru i kart obserwacji,
  • możliwość zaprezentowania własnej dobrej praktyki na forum ogólnopolskim i promocji swojej szkoły,
  •  wzory dokumentów sprawdzone w praktyce,
  • umiejętność monitorowania pracy nauczycieli wychowania fizycznego,
  • wymianę doświadczeń z innymi dyrektorami, a jak wiadomo rozmowy w kuluarach są bezcenne.

Dobra praktyka

Przed konferencją chętni dyrektorzy przesyłają dobrą praktykę na adres mailowy: biuro@progresownia.com.pl do dnia 30.09.2022.

Zakwalifikowanie przez komisję (przewodniczy Nauczyciel Roku 2021), sprawia, że w czasie konferencji dyrektor otrzymuje certyfikat Dobrej Praktyki i bierze udział w sesji posterowej. Najlepsze 3 dobre praktyki zostają nagrodzone.

konf-stairs